Voorwaarden

Brandoh is een merk van LogoDebut GCV.

Offerte, overeenkomst en bevestiging

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen LogoDebut gcv en de opdrachtgever. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en voorzover die tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op overeenkomsten met LogoDebut gcv, voor de uitvoering waarvan LogoDebut gcv derden dient te betrekken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien LogoDebut gcv niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Prijsopgave

AIle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en de daarmee samenhangende prijsopgaven van LogoDebut gcv zijn vrijblijvend. De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.

Prijzen

De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Schriftelijke bevestiging

Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat en de opdracht door LogoDebut gcv wordt bevestigd en daartegen binnen acht dagen na ontvangst geen bezwaar wordt gemaakt, zal de inhoud van deze bevestiging gelden. Indien geen van beide partijen de opdracht schriftelijk bevestigt en LogoDebut gcv met instemming van de opdrachtgever een aanvang met het uitvoeren van de opdracht heeft gemaakt, wordt de opdrachtgever geacht de opdracht conform de offerte te hebben verstrekt. Mondelinge afspraken binden LogoDebut gcv pas nadat deze schriftelijk door LogoDebut gcv zijn bevestigd.

Aanvaarding Voorwaarden

Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden.

De uitvoering van een overeenkomst

Voorbeeld of model

Is aan de opdrachtgever een voorbeeld of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.

Verstrekken van gegevens

De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door LogoDebut gcv mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en/of benodigde materialen.

Gebruik andere toeleveranciers

Opdrachten aan produktiebedrijven met betrekking tot de verveelvoudiging of openbaarmaking van het ontwerp, worden door of namens, in opdracht van en voor rekening en risico van de opdrachtgever verstrekt. LogoDebut gcv houdt zich voor de uitvoering van die opdracht – waar nodig – beschikbaar voor mondeling overleg. Op verzoek van de opdrachtgever kan LogoDebut gcv, voor risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader overeen te komen vergoeding afspreken.

Openbaarmaking en verveelvoudiging

Alvorens tot openbaarmaking of verveelvoudiging wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste drukproef, revisieproef of het laatste prototype van het ontwerp te controleren en goed te keuren.

Termijn van levering

Een door LogoDebut gcv opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. Vertraging in uitvoering van de bestelling/opdracht kan nooit aanleiding geven tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. LogoDebut gcv is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp, pas in verzuim nadat de opdrachtgever hem in gebreke heeft gesteld.

Kwaliteit

LogoDebut gcv garandeert dat de door hem geleverde zaken van deugdelijk materiaal en met goed vakmanschap vervaardigd zijn. Mochten zich toch gebreken voordoen in de door LogoDebut gcv geleverde zaken als gevolg van fabricage- of materiaalfouten, dan zal LogoDebut gcv deze gebreken herstellen, doen herstellen, de voor herstel benodigde onderdelen beschikbaar stellen of de betrokken zaak in zijn geheel vervangen, al naar gelang en overeenkomstig de voor het betrokken artikel bij LogoDebut gcv geldende of, bij gebreke daarvan, gebruikelijke garantie-voorwaarden; voorzover uit de genoemde voorwaarden niet anders voortvloeit geldt de garantie gedurende drie maanden na aflevering met die beperking dat voorzover LogoDebut gcv zaken van derden heeft betrokken de garantieverplichting van LogoDebut gcv niet verder gaat dan deze derde aan hem verstrekt. LogoDebut gcv zal nimmer gehouden zijn tot enigerlei verdere verplichting, zoals schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Garantie

Indien de opdrachtgever niet tevreden is over de geleverde originele concepten, dient deze dat schriftelijk te laten weten aan LogoDebut gcv voor de aanvang van de eerste revisieronde en kan hij de opdracht annuleren. De opdrachtgever dient dan 25% van de reeds geleverde prestaties te voldoen.

Auteursrecht, modellenrecht en eigendomsrecht

Auteursrecht en industrieel eigendom

Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening of model ten aanzien van het voorlopige en definitieve ontwerp en van de ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen alsmede ten aanzien van de daarna vervaardigde exemplaren van het produkt, komen toe aan LogoDebut gcv. Zolang geen nadere schriftelijke overeenkomst tussen LogoDebut gcv en de opdrachtgever wordt aangegaan met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht of het uitsluitend recht van tekening of model, blijven deze rechten bij LogoDebut gcv.

Auteursrechthebbende

LogoDebut gcv garandeert dat het geleverde door hem is ontworpen, dat hij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

Onderzoek naar het bestaan van rechten

Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen behoort het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, octrooirechten, auteursrechten en portretrechten van derden niet tot de opdracht. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

Naamsvermelding

LogoDebut gcv is te allen tijde gerechtigd om het ontwerp te signeren en/of zijn naam te laten vermelden in het colofon van een publikatie of op een aankondiging of titelrol. Zonder voorafgaande toestemming is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van LogoDebut gcv openbaar te maken of te verveelvoudigen. Als LogoDebut gcv dit nodig acht zal de opdrachtgever het te verveelvoudigen en/of openbaar te maken werk voorzien van het symbool © met de naam van LogoDebut gcv en het jaar van de eerste openbaarmaking; of het symbool ®, met hetzij het jaar van het internationaal depot en de naam van LogoDebut gcv/de depothouder, hetzij het nummer van het internationaal depot.

Eigendom bij ontwerper

Zolang geen nadere afspraken tussen LogoDebut gcv en de opdrachtgever worden gemaakt met betrekking tot de overdracht van het eigendomsrecht op het door LogoDebut gcv aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen, zoals films, werktekeningen, prototypes, ontwerpschetsen e.d., blijven deze eigendom van LogoDebut gcv.

Gebruik en licentie

Het gebruik

Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met LogoDebut gcv, verkrijgt hij daarmee het uitsluitend recht tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemmingen en/of oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen. Is over de bestemming of oplage niets vastgelegd, dan geldt het eerste gebruik en de eerste oplage als overeengekomen.

Exclusieve bestemming

Alle door LogoDebut gcv verstrekte stukken zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van LogoDebut gcv worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Ruimer gebruik

Bij ruimer gebruik dan overeengekomen dient tussen partijen een nieuwe overeenkomst met betrekking tot de gebruiksrechten te worden gesloten.

Eigen promotie

Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft LogoDebut gcv de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

Bewijsexemplaren

De opdrachtgever zal, in geval van een ontwerp dat in serie zal worden vervaardigd, LogoDebut gcv kosteloos tien tot twintig exemplaren van het verveelvoudigde ontwerp, of van het betreffende onderdeel daarvan, doen toekomen, zodra publicatie of openbaarmaking heeft plaatsgevonden. Voor waardevolle stukken of een zeer kleine oplage zal een geringer aantal gelden.

Honorarium

Honorarium en bijkomende kosten

Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die LogoDebut gcv voor de uitvoering van de opdracht maakt en die niet vallen onder de normale overheadkosten voor vergoeding in aanmerking.

Honorarium bij gewijzigde opdracht

Indien LogoDebut gcv door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/ materialen of door een gewijzigde of foutieve opdracht en/of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd. LogoDebut gcv zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. LogoDebut gcv zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Kosten

Vervoer en eventuele verzekeringskosten zijn steeds voor rekening van de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Gebruiksvergoeding

In het tussen partijen overeengekomen honorarium is tevens begrepen de vergoeding voor het uitsluitend recht tot het gebruik van het ontwerp, voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemmingen en/of oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen.

Betaling

Betalingsverplichting

Facturen zijn betaalbaar op de vermelde vervaldag op de bankrekening van LogoDebut gcv, bij ING, IBAN BE78 3630 5351 9586, BIC BBRUBEBB, zoals opgegeven op de factuur. Indien de factuur op deze vervaldag niet betaald is, is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een conventionele moratoire intrest verschuldigd gelijk aan 12%, te rekenen vanaf de vervaldag. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

Extra kosten

Indien na het verstrijken van de betalingstermijn door LogoDebut gcv nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim. Indien de opdrachtgever een herinnering toegestuurd wordt, zullen administratiekosten aangerekend worden ten belope van van 5,00 EUR per herinneringsbrief. Laattijdige betaling door de opdrachtgever geeft tevens het recht om een forfaitaire schadevergoeding aan te rekenen van 10% van de factuurbedragen, met een minimum van 25 EUR, dit ter dekking van de administratieve kosten. Alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via minnelijke en gerechtelijke weg, inclusief gerechtsdeurwaarders- en advocatenkosten, worden doorgerekend aan de opdrachtgever.

Periodieke betalingen

LogoDebut gcv heeft het recht, gedurende een opdracht, tot op dat moment verrichte werkzaamheden naar redelijkheid in rekening te brengen. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

Opschorting

Bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen door de opdrachtgever worden aIle door LogoDebut gcv binnen de overeenkomst aan de opdrachtgever overgedragen rechten opgeschort tot op het moment waarop deze betalingsverplichtingen wel zijn nagekomen. Het is de opdrachtgever in dat geval niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken.

Liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of gerechtelijk akkoord van de opdrachtgever zijn de vorderingen van LogoDebut gcv op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Annuleren en beëindigen opdracht

Annuleren opdracht bij oplevering originele concepten

Wanneer de opdrachtgever een verstrekte opdracht wenst te annuleren bij de oplevering van de eerste originele concepten, dan kan hij zich beroepen op de garantievoorwaarden van LogoDebut gcv GCV en dient hij slechts 50% van het overeengekomen voorschot te voldoen. Elke annulering van een opdracht dient schriftelijk te gebeuren. Ze is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door LogoDebut gcv.

Annuleren opdracht

Wanneer de opdrachtgever een verstrekte opdracht annuleert in een verder stadium dan de eerste oplevering van originele concepten, dient deze het honorarium van LogoDebut gcv voor de tot op dat moment uitgevoerde werken en gemaakte kosten, te voldoen. Elke annulering van een opdracht dient schriftelijk te gebeuren. Ze is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door LogoDebut gcv.

Duurovereenkomsten

Wanneer de werkzaamheden van LogoDebut gcv bestaan uit het bij herhaling verrichten van werkzaamheden voor een uitgave die regelmatig verschijnt, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.

Beëindigen opdracht

Wanneer er sprake is van wilsonafhankelijke omstandigheden, waardoor van LogoDebut gcv redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de opdracht verder vervult, heeft LogoDebut gcv het recht om deze opdracht neer te leggen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. In dit geval heeft hij recht op het honorarium voor de tot op dat moment verrichte arbeid en op vergoeding van de tot op dat moment gemaakte kosten, en is hij verplicht de bereikte resultaten aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen. Indien gedragingen of handelingen van de zijde van de opdrachtgever er de oorzaak van zijn dat van LogoDebut gcv redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat hij de opdracht verder vervult, dan heeft LogoDebut gcv, naast het recht de opdracht neer te leggen, recht op het volledige op de opdracht betrekking hebbende honorarium.

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid

LogoDebut gcv kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst of het ontwerp, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in artikel 9, een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven. De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet of niet tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen. LogoDebut gcv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van produktiebedrijven.

Beperking aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van LogoDebut gcv voor schade uit hoofde van een overeenkomst met een opdrachtgever is altijd beperkt tot het bedrag van het LogoDebut gcv toekomende honorarium.

Kopieën materialen

De opdrachtgever is gehouden, waar redelijkerwijs mogelijk, kopieën van materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan LogoDebut gcv niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

Garantie geleverde materialen

De opdrachtgever vrijwaart LogoDebut gcv voor aanspraken t.a.v. auteursrechten betreffende door de opdrachtgever verstrekte materialen, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Klachten

Bij oplevering

De opdrachtgever dient de werken bij oplevering na te kijken. Klachten zijn enkel geldig indien ze binnen de 8 dagen na ontvangst schriftelijk worden meegedeeld aan LogoDebut gcv. Klachten die niet binnen deze termijn meegedeeld werden, worden niet meer aanvaard. Verborgen gebreken kunnen slechts tot vergoeding aanleiding geven indien zij onmiddellijk na vaststelling ervan gemeld worden per aangetekend schrijven. De goederen mogen niet verwerkt of behandeld zijn.

Overige bepalingen

Andere voorwaarden

Algemene en bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever binden LogoDebut gcv niet behalve indien en voorzover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden en voorzover LogoDebut gcv de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk met zoveel woorden heeft aanvaard.

Belgisch recht

Op de overeenkomst tussen LogoDebut gcv en opdrachtgever is het Belgisch recht van toepassing. In geval van betwistingen zijn enkel het vrederecht van het kanton of de rechtbank van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd.

Juistheid van gegevens

LogoDebut gcv heeft de inhoud van de site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet garanderen dat de inhoud van deze website en in het bijzonder de daarin vervatte informatie en gegevens te allen tijde en in alle opzichten juist en volledig zijn.

LogoDebut gcv aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor deze website noch voor de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van daarin vervatte informatie of gegevens. LogoDebut gcv aanvaardt geen aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid jegens degene die inlogt op de website van LogoDebut gcv of anderszins gebruik maakt van deze website voor schade die daaruit voor dezen uit welke hoofde dan ook mocht voortvloeien.

Copyright

Deze website van LogoDebut gcv is auteursrechtelijk beschermd. LogoDebut gcv geeft de bezoeker van deze site de toelating om de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.

Copyright 2001 – 2020, LogoDebut gcv. Alle rechten voorbehouden.